"Skap og engasjer, klargjer for framtida"

GIVE ALL LEARNERS ACCESS TO FUTURE LEARNING NOW!

LearnLab provides free and innovative digital resources for education, sponsored by Nordic public education. Our moral purpose is to play a key role in changing educational systems all over the world. This involves giving all learners equal access to relevant content in their own culture and context. We aim to promote inclusion, well-being, democracy and human rights for all learners.

CREATE AND ENGAGE – ENABLE THE FUTURE

Today, young learners grow up in a complex and rapidly changing world with environmental challenges, increasing inequalities and mental health issues. To address the new challenges we face, we need creativity, engagement, critical thinking, reflection, collaboration, and a global mindset for the citizens of the future. LearnLab is designed specifically for this purpose, using progressive pedagogical research and theory. By advancing and promoting deeper learning, the learner can discover new concepts which enable them to change the world for the better.

Eit digitalt læringslaboratorium

LearnLab tilbyr ei eineståande samling av interaktive, underhaldande læringsverktøy som engasjerer og legg til rette for samarbeid, samstundes som undervisarane får ei unik innsikt i nye typar evalueringar. Deltakarane visualiserer, samarbeider, kommuniserer, utforskar og fordjupar seg i tema og konsept med frisk giv under kvar LearnLab-økt.

Elevane skal vere produsentar, ikkje forbrukarar

Etter kvart som fokus for utdanninga endrar seg frå rein informasjonsformidling til tilrettelegging for læring, treng ein andre verktøy og metodar. Det er difor vi har utvikla LearnLab. Deltakarane produserer eige innhald og er aktive i eiga læring. Kvar LearnLab-økt let seg skreddarsy til bestemte konsept og mål ved hjelp av interaktive oppgåver. Elevane kan delta munnleg og via mobil, nettbrett og datamaskin.

Kollektiv læring

Saman lærer ein meir! Det er difor samarbeid er eitt av fokuspunkta for LearnLab™. Ein stor del av funksjonane hos LearnLab™ er tilrettelagde for læring gjennom samarbeid, problemløysing og alternativ tenking. Grupper kan jobbe og skape ting saman for å styrke dei sosiale banda og evna til samarbeid.