Deep Learning Society

person Innovasjonsnettverk med andre kommuner
supervised_user_circle Inspirasjon fra norske og internasjonale forskere
public Konkret arbeid med undervisning tilpasset LK20
Learnlab deep learning
Learnlab

Vil din kommune være med i et samarbeid med LearnLab, der vi arbeider sammen med å utvikle pedagogikk, teknologi og skoleledelse? LearnLab har i flere år ledet innovasjonsnettverket Deep Learning Society (DLS), der en rekke kommuner deltar.

Hovedmålet med DLS er å utforske og utvikle aktuelle og fremtidsrettede pedagogiske undervisningspraksiser, nye lederkompetanser og eierstrategier, samt konkrete måter å modellere dybdelæring og livsmestring på.

Som deltaker i Deep Learning Society får du:

Skreddersydd opplegg for arbeid med nye læreplaner i din kommune. Innovasjon, veiledning, eksempler og deling mellom kommuner på følgende temaer:

 • zInnovative verktøy for digital læring
 • zLærende nettverk i egen kommune og på tvers av kommuner
 • zModeller for styrkebasert observasjon av undervisning
 • zProfesjonsbyggende ledelse som skaper tillit
 • zUtvikling av kommunale planer og strategier
 • zKommunikasjon med politisk nivå
 • zImplementering av LK20
 • zStøtte til å utvikle undervisning etter modellen «Læringsløpet LK20 i praksis»
 • zPeriodeplanlegging og utvikling av konkrete undervisningsopplegg
 • zVurdering for dybdelæring i lys av LK20

Profesjonsutvikling på alle nivåer

Målet med (DLS) er gjennom kollektiv innovasjon å stimulere til en undervisning som i enda større grad legger vekt på kreativitet, åpne spørsmål, tid til å tenke, aktive elever, kort sagt: dypere læring. Vårt pedagogiske utgangspunkt er progressiv pedagogikk, der vi viderefører det beste av John Deweys og Erling Lars Dales filosofi, og ser dette opp mot retningslinjene i LK20.

Læring skjer gjennom handling, der elevene sammen utforsker og reflekterer med utgangspunkt i relevante begreper. Gjennom å stille spørsmål som leder elevene til kollektiv refleksjon og produksjon hjelper læreren til at elevene kan oppdage begrepenes dypere betydning. Dette læringsprinsippet gjelder også for kommunale ledere, skoleledere og lærere.

Læreren stiller spørsmål med utgangspunkt i elevenes interesse og involveringskompetanse, og setter spørsmålene inn i en sammenheng via dyp kjennskap til faget og læreplanen. Fremtidsrettet undervisning kan ikke detaljplanlegges på forhånd, men kobles til læreplanen gjennom en prosess sammen med elever og kollegaer. Læreren bruker de ressursene som finnes i elevgruppen.

DLS jobber for å flytte fokus fra summative prøver og tester til formativ vurdering, der elevene eier vurderingsprosessen gjennom arbeid med autentiske oppgaver. LearnLabs digitale verktøy danner grunnlaget for å utvikle en vurderingspraksis der eksamener og nasjonale prøver blir mindre viktige, siden elever og lærere dokumenterer kompetanse som del av selve læringsprosessen.

Flere kommuner deltar allerede

DLS er et nettverk som består av elever, lærere, skoleledere og forskere, som sammen med LearnLab utformer fremtidens læring. Kollektiv innovasjon i praksis!

Sammen med KSK, KS og IMTEC er det utviklet interaktive læringsressurser for å videreutvikle skoleledelse og kommunal ledelse, med vekt på temaer som mål og strategi, kunnskapsgrunnlag og kvalitet, oppfølging av virksomhetene, nettverk og tillit. Deltakende kommuner har bidratt til utvikling av en rekke undervisningsopplegg tilpasset LK20, der de tverrfaglige temaene er sentrale. Tradisjonelle konferanser med foredrag har vist seg å ha liten verdi utover det sosiale. Mange utviklingsorienterte ledere og lærere peker også på at det oppleves både slitsomt og ensomt å delta på tradisjonelle konferanser når de gjennomføres digitalt.

LearnLab ønsker å utgjøre en forskjell ved å gi alle muligheter til å bruke digital teknologi på læringsfremmende måter. LearnLab kombinerer de beste ideene fra progressiv pedagogikk med læringsfremmende bruk av digital teknologi. Vi bruker derfor det interaktive verktøyet CoLab, som gir muligheter for aktive deltakere som knytter refleksjoner til erfaringer, deler med hverandre og kollektivt videreutvikler forslag, ideer og innspill.

Samarbeid med norske og internasjonale forskere

I DLS vil vi lære av spesifikke tiltak og metoder som benyttes i noen av verdens beste utdanningssystemer.

LearnLab er, sammen med professor Andy Hargreaves, initiativtaker til Atlantic Rim Collaboratory (ARC), der 10 utdanningssystemer sammen utforsker mulighetene for å utvikle en utdanningspolitikk som tar mer hensyn til det brede utdanningsmandatet som skolen faktisk har.

ARC er en global utdanningsbevegelse som fremmer likhet, kvalitet, inkludering, trivsel, demokrati, bærekraft og menneskerettigheter i utdanningssystemer.

Forskere som i perioden 2020-2022 gir råd, presenterer sin forskning og deltar i diskusjoner i DLS-nettverket er:

Rolf Kristian Baltzersen
Dosent (PhD) – Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor Emeritus - University of Toronto.

Andy Hargreaves
Direktør ved CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education - The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

Egil Hartberg
Prosjektleder, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

Viviane Robinson
Professor ved Faculty of Education and Social Work ved University of Auckland, New Zealand, og akademisk leder for universitetets Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Dosent (PhD) - Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Kim Schildkamp
Associate professor, the Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences - University of Twente. Nåværende leder av ICSEI ((International Congress on School Effectiveness and Improvement)

Dennis Shirley
Professor i pedagogikk - Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor i Professional Learning, University College - London's Institute of Education.