LearnLab vg1 salg, service og reiseliv

Learnlab puzzle icon Hjelp elevene til å oppdage sammenhenger
Learnlab group icon Kollektiv, digital læring i praksis
Learnlab illustration
Learnlab

Læreplanen for Vg1 salg, service og reiseliv, ble klar 28.februar. LearnLab er allerede i gang med å produsere læremidler tilpasset de nye læreplanene. LearnLab er et læringsprosessverktøy med innhold, hvor elevene blir produsenter. Elevene aktiviseres gjennom bruk av teknologi.

Salg, service og reiseliv koster 5000,-+ mva pr skole pr. skoleår uansett antall elever. Hvis skolen har den generelle lisensen på LearnLab er salg, service og reiseliv gratis skoleåret 2020/2021.

 

z

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

LearnLab Vg1 salg, service og reiseliv

 • zTilgang til redigerbare og tverrfaglige undervisningsopplegg med lærerveiledning
 • zHeldekkende læremiddel for VG1
 • zFeide-pålogging, både for lærer og elever
 • zVurdering av elevens måloppnåelse, knyttet til læreplanmålene, både individuelt og kollektivt
 • zAlle undervisningsoppleggene tar i bruk fremtidsrettet teknologi for å skape interaksjoner på motiverende måter
 • zTilgang til produksjonsressurser med lærerveiledning, der elevene blant annet kan lage sine egne bøker, filmer, presentasjoner, bygge karakterer mm.
Se eksempler

Læremiddelpakken kan bestilles av enkeltskoler eller fylkeskommune. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Personer som samarbeider

TIL SKOLESTART LANSERES:

  • z Verktøy for elevproduksjon. Elevene kan lage sine egne bøker med tekst, bilder og lydinnspilling. Verktøyet inneholder også redigeringsmuligheter og bøkene kan eksporteres til ulike filformater.
  • z Administrasjonsverktøy. Muligheter for å opprette grupper, delegere oppgaver, kommunisere med elevene og gi tilbakemelding på elevarbeid.
  • z Lage egne periodeplaner. Sette sammen innholdselementer til periodeplaner i LearnLab.
  • zFlere undervisiningsopplegg. Det vil bli lagt ut flere tverrfaglige undervisningsopplegg for grunnskolen og den videregående skolen. Vi har fått støtte av Udir til å utvikle digitale ressurser for  salg, service og reiseliv.

Mer om læremiddelet:

Vi lærer best i fellesskap, og derfor er kollektiv læring et av hovedfokusene til LearnLab. LearnLabs læremidler er designet for å fremheve samarbeid og problemløsning, og gjennom å arbeide sammen utvikler også elevene sine sosiale ferdigheter og øker sin samarbeidsevne i tillegg til at de får faglig innsikt. Elevene reflekterer, samarbeider, kommuniserer og visualiserer gjennom å utforske temaer og begreper på en kollektiv og engasjerende måte i hver LearnLab-økt.

LearnLab salg, service og reiseliv produseres av lærere med lang og bred erfaring fra både skolen, arbeids- og næringslivet. For å sikre god relevans er det også engasjert personer som arbeider med innovasjon, organisasjonsutvikling og leder- og medarbeiderutvikling i prosessen.

Det lages labs, oppgaver, lærerveiledninger og faktaark tilpasset læreplanmålene og elevene vil ha tilgang til ulike verktøy for å produsere eget innhold. Labs er interaktive labs som brukes i introduksjonen av nytt lærestoff. Gjennom interaktive steg kan elevene vise sin før-kunnskap, reflektere og delta i kollektive prosesser sammen med hele gruppa. Lærer styrer prosessene og fremdriften og kan enkelt legge til egne steg for å knytte egen erfaring til undervisningen. Til hver lab følger en lærerveiledning som gir innspill til hvordan fagstoffet kan gripes an.

LearnLab salg, service og reiseliv vil være organisert etter kompetansemålene i de enkelte programfagene:

-  Forretningsdrift

-  Markedsføring og innovasjon

-  Kultur og samhandling

I tillegg vil det bli gitt råd og tips til hvordan undervisningen kan organiseres etter de nye kjerneelementene:

 • Drift, utvikling og lønnsomhet
 • Service- og vertskapsrollen
 • Trygghet og beredskap

På denne måten vil det være enkelt å finne frem uansett hvordan man velger å organisere undervisningen.

Om oppbygging av serier i LearnLab salg, service og reiseliv vg1

Steg i en lab: slik ser det ut for lærer

Steg i en lab: slik ser det ut for elev

Aktive elever og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og undervisningsoppleggene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her skal elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen og hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre. Vi tenker at de lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss en del muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å dele elevene inn i grupper der elevene som gruppe må arbeide sammen og finne fram til en felles løsning. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Mange av oppleggene inkluderer elevenes egne forslag, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Vurderingen inneholder informasjon om elevenes aktivitet i økta, samt kvaliteten på elevenes produksjon. Dette gir deg som lærer muligheten til å samle formative vurderingsspor, både i forhold til elevene, men også i hvilken grad en undervisnings-økt fungerte etter hensikten.

Learnlab