LearnLab vg1 salg, service og reiseliv

Learnlab puzzle icon Hjelp elevene til å oppdage sammenhenger
Learnlab group icon Kollektiv, digital læring i praksis
Learnlab illustration
Learnlab

En læremiddelpakke med varierte læringsressurser for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv (vg1). Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dybdelæring gjennom elevenes kollektive deltagelse og samarbeid, samtidig som elevene arbeider med de sentrale begrepene i læreplanen. Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene forretningsdrift, kultur og samhandling, samt markedsføring og innovasjon. Ressursene passer fint til samarbeid rundt sentrale begreper i løpet av en periode, men kan også benyttes i en enkel undervisningsøkt. Det følger med et forslag til årsplan. Alle ressurser finnes på bokmål og nynorsk.

 

z

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

LearnLab Vg1 salg, service og reiseliv

 • zTilgang til redigerbare, digitale læringsressurser med lærerveiledning og praktiske oppgaver.
 • zHeldekkende læremiddel for vg1.
 • zFeide-pålogging, både for lærer og elever.
 • zFormativ vurdering knyttet til kompetansemålene i LK20, både individuelt og kollektivt (MyLab).
 • zAlle undervisningsopplegg tar i bruk fremtidsrettet teknologi for å skape interaksjoner på motiverende måter.
 • zTilgang til produksjonsressurser med lærerveiledning, der elevene blant annet kan lage sine egne bøker, filmer, presentasjoner, tankekart, tidslinjer mm (StoryLab og IdeaLab).
Se eksempler

Læremiddelpakken kan bestilles av enkeltskoler eller fylkeskommunen. Pris er avhengig av størrelsen på fylkeskommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Personer som samarbeider

I 2021 LANSERES:

  • z Verktøy for formativ vurdering i MyLab. Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.
  • zIdeaLab: Verktøy for tankekart, tidslinjer og sortering av begreper. Denne modulen inneholder også en begrepsbank med de viktigste begrepene som kan knyttes til verdier, ferdigheter og mål i LK20.
  • zNy søkside med nye søkealgoritmer. Det blir lettere for deg å finne fram til de læringsressursene du ønsker. Du kan lettere søke på fag, kjerneelementer, trinn etc.
  • zNye muligheter for å dele ressurser. Det vil bli mulig å dele ressurser med andre og mellom modulene. Eleven kan for eksempel begynne å lage et tankekart (IdeaLab), videreutvikle innholdet i en multimodal tekst (StoryLab), og til slutt dele arbeidet sitt i en kollektiv interaksjon med hele klassen (CoLab).

Mer om læremiddelet:

Vi lærer best i fellesskap, og derfor er kollektiv læring sentralt i LearnLab. Læringsressursene er designet for å styrke samarbeid og problemløsning. Gjennom å arbeide sammen utvikler også elevene sine sosiale ferdigheter og øker sin samarbeidsevne, i tillegg til at de utvikler faglig innsikt. Elevene reflekterer, samarbeider, kommuniserer og visualiserer gjennom å utforske temaer og begreper på kollektive og engasjerende måter i hver læringsøkt.

LearnLab salg, service og reiseliv er produsert av lærere med lang og bred erfaring fra både skolen, arbeids- og næringslivet. For å sikre god relevans er det også engasjert personer som arbeider med innovasjon, organisasjonsutvikling og leder- og medarbeiderutvikling i prosessen.

Det lages labs, oppgaver, lærerveiledninger og faktaark tilpasset læreplanmålene, og elevene vil ha tilgang til ulike verktøy for å produsere eget innhold. Labs er interaktive labs som brukes i introduksjonen av nytt lærestoff. Gjennom interaktive steg kan elevene vise sin før-kunnskap, reflektere og delta i kollektive prosesser sammen med hele gruppa. Lærer styrer prosessene og fremdriften og kan enkelt legge til egne steg for å tilpasse undervisningen til lokale forhold. Til hver lab følger en lærerveiledning som gir innspill til hvordan fagstoffet kan gripes an.

LearnLab salg, service og reiseliv vil være organisert etter kompetansemålene i de enkelte programfagene:

-  Forretningsdrift

-  Markedsføring og innovasjon

-  Kultur og samhandling

I tillegg vil det bli gitt råd og tips til hvordan undervisningen kan organiseres etter de nye kjerneelementene:

 • Drift, utvikling og lønnsomhet
 • Service- og vertskapsrollen
 • Trygghet og beredskap

På denne måten vil det være enkelt å finne frem, uansett hvordan man velger å organisere undervisningen. Forslag til årsplan er vedlagt.

Om oppbygging av serier i LearnLab salg, service og reiseliv vg1

Steg i en lab: slik ser det ut for lærer

Steg i en lab: slik ser det ut for elev

Aktive elever som samhandler digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressurser legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap, i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her kan elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen, hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal ta vare på den kloden vi bor på. Vi tenker at elever lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss en del muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å la elevene som gruppe arbeide sammen for finne fram til felles løsninger. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen. I tillegg til digitale, kollektive oppgaver, finnes det en rekke forslag til oppgaver og praktiske aktiviteter som ikke krever at elevene er logget på en digital enhet.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Elevenes egne forslag inkluderes, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet, får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Det betyr at alt elevene produserer, er trygt lagret bak Feide-muren. Læremiddelet følger standarder for GDPR.

Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.

Learnlab