Digital Læremiddelpakke for 5.-7.trinn

Learnlab puzzle icon Hjelp elevene til å oppdage sammenhenger
Learnlab group icon Kollektiv, digital læring I praksis
Learnlab illustration
Learnlab

En læremiddelpakke med ferdige undervisningsopplegg for 5.- 7. trinn i samfunnsfag og naturfag, med koblinger til KRLE, norsk, engelsk og matematikk. Læremidlene er tilpasset ny læreplan. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for elevene, samarbeid og fokus på sentrale begreper. Eksempler på temaer: bærekraftighet, relasjoner, samfunn, demokrati, retorikk og forbruk. Oppleggene passer fint til å samarbeide rundt sentrale begreper i en periode.

z

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

Samfunnsfag og Naturfag 5.-7. trinn

 • zTilgang til 75 redigerbare og tverrfaglige undervisningsopplegg med lærerveiledning
 • zFokus på de sentrale overordnete begrepene, tverrfaglige temaer, kjerneelementer og kompetansemål
 • zFeide-pålogging, både for lærer og elever
 • zVurdering av elevens måloppnåelse, knyttet til læreplanmålene i Fagfornyelsen, både individuelt og kollektivt
 • zAlle undervisningsoppleggene tar i bruk fremtidsrettet teknologi for å skape interaksjoner på motiverende måter
 • zTilgang til produksjonsressurser med lærerveiledning, der elevene blant annet kan lage sine egne bøker, filmer, presentasjoner, bygge karakterer mm.
Se eksempler

Læremiddelpakkene kan bestilles av enkeltskoler eller kommuner. De kan kjøpes hver for seg eller samlet. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Ikon hvor det står nyheter

TIL SKOLESTART LANSERES:

  • z Verktøy for elevproduksjon. Elevene kan lage sine egne bøker med tekst, bilder og lydinnspilling. Verktøyet inneholder også redigeringsmuligheter og bøkene kan eksporteres til ulike filformater.
  • z Administrasjonsverktøy. Muligheter for å opprette grupper, delegere oppgaver, kommunisere med elevene og gi tilbakemelding på elevarbeid.
  • z Lage egne periodeplaner. Sette sammen innholdselementer til periodeplaner i LearnLab.
  • zFlere undervisiningsopplegg. Det vil bli lagt ut flere tverrfaglige undervisningsopplegg for grunnskolen og den videregående skolen. Vi har fått støtte av Udir til å utvikle digitale ressurser for  samfunnsfag, naturfag og norsk.

Fokus på sentrale begreper og tilpasset ny læreplan

Undervisningsoppleggene er konstruert slik at elevene gradvis oppdager de sentrale begrepene og ideene gjennom å fokusere på de store spørsmålene innen samfunnsfag. Dette er også koblet til andre fag på 5.-7. trinn, og er en forberedelse til skolearbeidet på de neste trinnene. Eksempler på sentrale begreper i læremiddelet er: demokrati, samfunn (valg), relasjoner, bærekraftighet (forbruk, ressurser), før og nå og rettferdighet.

Samfunnsfag har et særskilt ansvar for innlæringen av digitale ferdigheter, der temaer som digital dømmekraft, kildekritikk, kritisk tenkning og digital sikkerhet er sentrale. Disse temaene er integrerte i flere av undervisningsoppleggene, i tillegg til at det finnes opplegg som er spesifikt rettet mot dette.

Dersom læreren ønsker å arbeide med et av begrepene med elevene, finnes det en rekke med undervisningsopplegg å velge mellom. Undervisningsoppleggene er svært fleksible og presenteres som labs, der lærerne selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende. Læremiddelet anbefaler en rekkefølge med stigende progresjon og vanskegrad, men lærerne står fritt til å velge ut fra behov. Alle ressurser i læremiddelet er enkelt tilgjengelig via venstremenyen på søk-siden for de som har kjøpt lisens.

Alle undervisningsopplegg er koblet mot kompetansemålene i Fagfornyelsen. Oppleggene egner seg godt for å arbeide tverrfaglig, særlig med fagene naturfag, KRLE, norsk og engelsk. De tre tverrfaglige temaene: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling går som en rød tråd gjennom oppleggene.

Aktive elever og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og undervisningsoppleggene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her skal elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen og hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre. Vi tenker at de lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss en del muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å dele elevene inn i grupper der elevene som gruppe må arbeide sammen og finne fram til en felles løsning. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Mange av oppleggene inkluderer elevenes egne forslag, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Vurderingen inneholder informasjon om elevenes aktivitet i økta, samt kvaliteten på elevenes produksjon. Dette gir deg som lærer muligheten til å samle formative vurderingsspor, både i forhold til elevene, men også i hvilken grad en undervisnings-økt fungerte etter hensikten.

Learnlab