Digital læremiddelpakke for 5.-7. trinn

Learnlab puzzle icon Hjelp elevene til å oppdage sammenhenger
Learnlab group icon Kollektiv, digital læring I praksis
Learnlab illustration
Learnlab

En læremiddelpakke med varierte læringsressurser for 5.- 7. trinn knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Det finnes ressurser til alle kompetansemål i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag, og det er i tillegg en rekke koblinger til andre fag. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dybdelæring gjennom elevenes kollektive deltagelse og samarbeid, samtidig som elevene arbeider med de sentrale begrepene i læreplanen. Noen eksempler på begreper er bærekraftighet, relasjoner, samfunn, demokrati, retorikk, etikk, leseglede, kropp, språk og forbruk. Ressursene passer fint til samarbeid rundt sentrale begreper i løpet av en periode, men kan også benyttes i en enkel undervisningsøkt.

z

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

Samfunnsfag, naturfag og norsk 5.-7. trinn

 • zTilgang til flere hundre redigerbare og tverrfaglige læringsressurser med lærerveiledning.
 • zArbeid med sentrale overordnete begreper, tverrfaglige temaer, kjerneelementer og kompetansemål.
 • zFeide-pålogging for lærer og elever.
 • zFormativ vurdering knyttet til kompetansemålene i LK20, både individuelt og kollektivt (MyLab).
 • zAlle undervisningsopplegg tar i bruk fremtidsrettet teknologi for å skape interaksjoner på motiverende måter.
 • zTilgang til produksjonsressurser med lærerveiledning, der elevene blant annet kan lage sine egne bøker, filmer, presentasjoner, tankekart, tidslinjer mm (StoryLab og IdeaLab).
Se eksempler

Læremiddelpakkene kan bestilles av enkeltskoler eller kommuner. De kan kjøpes hver for seg eller samlet. Pris er avhengig av størrelsen på kommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Ikon hvor det står nyheter

I 2021 LANSERES:

  • z Verktøy for formativ vurdering i MyLab. Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.
  • zIdeaLab: Verktøy for tankekart, tidslinjer og sortering av begreper. Denne modulen inneholder også en begrepsbank med de viktigste begrepene som kan knyttes til verdier, ferdigheter og mål i LK20.
  • zNy søkside med nye søkealgoritmer. Det blir lettere for deg å finne fram til de læringsressursene du ønsker. Du kan lettere søke på fag, kjerneelementer, trinn etc.
  • zFlere læringsressurser og nye muligheter for å dele ressurser. Det legges fortløpende ut flere læringsressurser tilpasset din elevgruppe. Det vil bli mulig å dele ressurser med andre og mellom modulene. Eleven kan for eksempel begynne å lage et tankekart (IdeaLab), videreutvikle innholdet i en multimodal tekst (StoryLab), og til slutt dele arbeidet sitt i en kollektiv interaksjon med hele klassen (CoLab).

Arbeid med sentrale begreper tilpasset LK20

Undervisningsoppleggene er konstruert slik at elevene gradvis oppdager de sentrale begrepene og ideene gjennom å arbeide med de viktige spørsmålene i fagene.

Dersom læreren ønsker å arbeide med begreper, kompetansemål og/eller tverrfaglige temaer med elevene, finnes det en rekke med læringsressurser å velge mellom. De er svært fleksible og presenteres som labs, der lærerne selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende. Læremiddelet anbefaler en rekkefølge med stigende progresjon og vanskegrad, men lærerne står fritt til å velge ut fra behov. Alle ressurser i læremiddelet er enkelt tilgjengelig via søk-siden for de som har kjøpt lisens.

Alle læringsressurser er koblet mot kompetansemålene i LK20. De tre tverrfaglige temaene, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling, går som en rød tråd gjennom ressursene.

Aktive elever som samhandler digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressurser legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap, i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her kan elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen, hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal ta vare på den kloden vi bor på. Vi tenker at elever lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss en del muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å la elevene som gruppe arbeide sammen for finne fram til felles løsninger. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen. I tillegg til digitale, kollektive oppgaver, finnes det en rekke forslag til oppgaver og praktiske aktiviteter som ikke krever at elevene er logget på en digital enhet.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Elevenes egne forslag inkluderes, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet, får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Det betyr at alt elevene produserer, er trygt lagret bak Feide-muren. Læremiddelet følger standarder for GDPR.

Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.

Learnlab